Консультації

Питання: Яким органом встановлюється клас професійного ризику на виробництві для платників єдиного внеску ?


Відповідь: Відповідно ст. 24-1 Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.1999 № 1105-XIV право відносити страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності належить Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Тому з усіх питань, які можуть виникати у страхувальника з приводу встановленого йому класу професійного ризику виробництва, потрібно звертатись до відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві за місцем знаходження або місцем проживання страхувальника.
Питання: Чи можливе страхування від нещасного випадку на виробництві осіб, які забезпечують себе роботою самостійно?


Відповідь: У Фонді існує добровільне страхування від нещасного випадку на виробництві.

 Добровільно від нещасного випадку можуть страхуватися:

- особи, які забезпечують себе роботою самостійно – займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності, члени фермерського господарства, особистого селянського господарства, якщо вони не є найманими працівниками;

- громадяни – суб’єкт підприємницької діяльності.

       З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, територіальним органом Пенсійного фонду укладається договір про добровільну участь. Строк страхування добровільної особи розпочинається з дня підписання Договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. 

Питання: За що працівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду від нещасних випадків на виробництві можуть оштрафувати (притягнути до адміністративної відповідальності) посадову особу страхувальника?


Відповідь : Відповідно до ст. 165-4 та 188-23 Кодексу України про адміністративні правопорушення посадові особи роботодавців притягуються до адміністративної відповідальності за:

- порушення порядку використаннякоштів загальнообов'язковогодержавного соціального страхуваннявід нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань,які спричинили втрату працездатності, несвоєчаснеабо неповне їх повернення;

- несвоєчаснеподання або неподаннявстановленої звітності;

- подання недостовірної звітності щодо страхових коштів;

- несвоєчаснеінформування Фонду про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг),

- несвоєчасне інформування про нещасні випадки навиробництві та професійні захворювання, щосталися на підприємстві,

- про зміни технології робіт або виду діяльності підприємства;

- вчинення дій, що перешкоджають уповноваженимособам Фонду соціального страхування віднещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, упроведенні перевірок щодо використання страхових коштів у випадках, передбачених законом.

Вищезазначені правопорушення тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Питання: Чи проводиться перерахунок щомісячних страхових виплат?

 

Відповідь: Відповідно до ст.29 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” перерахування сум щомісячних страхових виплат і витрат на медичну та соціальну допомогу проводиться у разі:

-зміни ступеня втрати професійної працездатності ;

-зміни складу сім ї потерпілого ;

-підвищення розміру мінімальної заробітної плати у порядку, визначеному законодавством.

Перерахування сум щомісячних страхових виплат проводиться також у разі зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати у галузях національної економіки за даними центрального органу виконавчої влади з питань статистики. Таке перерахування проводиться з 1 березня наступного року. При цьому визначена раніше сума щомісячної страхової виплати зменшенню не підлягає.

 

Питання:   Який період необхідно надавати довідку про заробітну плату для розрахунку страхових виплат ?

 

Відповідь: Відповідно до Постанови КМУ від 26.09.2001 року №1266,п. 3 розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата для розрахунку страхових виплат, є період роботи за останнім основним місцем роботи перед настанням страхового випадку протягом якого застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески. Згідно з п.4 розрахунковим періодом є останні шість календарних місяців (з першого до першого числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.

 

Питання: В які строки виплачуються страхові виплати?

 

Відповідь: Відповідно до ст.40 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”

страхові виплати провадяться щомісячно в установлені Фондом соціального страхування від нещасних випадків дні на підставі постанови цього Фонду або рішення суду :

потерпілому – з дня втрати працездатності внаслідок нещасного випадку або з дати встановлення професійного захворювання ;

особам, які мають право на виплати у зв язку зі смертю годувальника - з дня смерті потерпілого, але не раніше дня виникнення права на виплати.

Одноразова допомога виплачується потерпілому в місячний строк з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності, а в разі смерті потерпілого - у місячний строк з дня смерті застрахованого особам, які мають на це право.

 

Питання: Який порядок нарахування компенсації за затримку щомісячних страхових виплат?

 

Відповідь: Нараховують суми компенсації грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати відповідно до Закону України від 19.10.2000 р. №2050 III „Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати” зі змінами, внесеними згідно із законами від 16.01.2003 р. №429- IY ) (далі – Закон) та Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. №159 (із змінами, внесеними постановами від 09.08.2001 р. №958 та від 31.03.2003 р. №430) (далі – Порядок).

Відповідно до ухваленого Закону та Порядку компенсація проводиться в разі затримання на один і більше календарних місяців виплати грошових доходів. Виплата потерпілим компенсації проводиться в тому самому місяці, в якому виплачують заборгованість із страхових виплат за відповідний місяць. Сума належної потерпілому компенсації обчислюється множенням суми нарахованої, але не виплаченої страхової виплати за відповідний місяць на коефіцієнт приросту споживчих цін за період затримання виплати. Розмір компенсації залежить від календарного місяця виплати заборгованості страхових виплат.Питання:   В який термін роботодавець повинен повідомити робочий орган Фонду про нещасний випадок?

 

Відповідь : Відповідно до Постанови Правління Фонду від 19.06.2003 р. №34 «Про визначення строку інформування роботодавцем робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України про кожний нещасний випадок або професійне захворювання на підприємстві» роботодавець повідомляє про випадок протягом доби.

 

Питання: Який порядок оформлення акту про виробничу травму ?

 

Відповідь : Розслідування нещасного випадку, що стався на виробництві, здійснюється відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (далі - Порядок), затвердженого постановою КМУ від 25.08.2004 року № 1112.

 

Згідно з п. 10 Порядку роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок (крім випадків, передбачених пунктом 41 Порядку), зобов'язаний негайно наказом створити комісію з розслідування нещасного випадку (далі - комісія) у складі не менше трьох осіб та організувати розслідування.

 

Комісія зобов'язана протягом трьох діб:

- обстежити місце нещасного випадку, одержати пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;

- з'ясувати обставини і причини нещасного випадку;

- визначити, чи пов'язаний цей випадок з виробництвом;

- установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, розробити заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам;

- скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5 у трьох примірниках згідно з додатком 2 до Порядку, а також акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 3 до Порядку у шести примірниках (далі – акт Н-1), якщо цей нещасний випадок визнано пов'язаним з виробництвом (якщо нещасний випадок визнано таким, що не пов'язаний з виробництвом – скласти акт про нещасний випадок, не пов'язаний з виробництвом, за формою НПВ згідно з додатком 4), і передати їх на затвердження роботодавцю;

 

у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), пов'язаного з виробництвом, крім акта Н-1, слід скласти також у чотирьох примірниках карту обліку професійного захворювання (отруєння) за формою П-5.

 

Акти Н-5 і Н-1 (або НПВ) підписуються головою і всіма членами комісії. У разі незгоди із змістом зазначених актів член комісії письмово викладає свою окрему думку, яка додається до акта Н-5 і є його невід'ємною частиною, про що робиться запис в акті Н-5.

 

Питання: Чи можна внести необхідні зміни в уже затверджений та підписаний акт форми Н-5 та Н-1 ?

 

Відповідь : Відповідно до норм Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (далі - Порядок), затвердженого постановою КМУ від 25.08.2004 року №1112 не встановлено окремої процедури внесення змін до актів за формами Н-5 та Н-1 (НПВ) у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Згідно роз’яснень, наданих представниками Держгірпромнагляду (п.6 постанови КМУ від 25.08.2004 р. № 1112 право роз’яснювати вимоги Порядку щодо розслідування та ведення обліку нещасних випадків і аварій на виробництві має тільки Державний комітет з нагляду за охороною праці), у зв’язку з нововиявленими обставинами проводиться повторне розслідування нещасного випадку, складаються і затверджуються нові акти за фомами Н-5 та Н-1 (НПВ) і скасовуються попередні.


 

Питання:   Які документи необхідно надати інваліду внаслідок виробничої травми або профзахворювання для взяття на облік для забезпечення його автомобілем?

 

Відповідь: Для взяття на облік інваліда внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання для забезпечення автомобілем, йому необхідно надати до відділення виконавчої дирекції Фонду наступні документи:

- Заяву за встановленою формою (формазатверджена у Мінпраці);

- Копію виписки із акту огляду МСЕК по визначенню медичних показань для забезпечення інваліда автомобілем;

- Копію Довідки МСЕК про причину та групу інвалідності ;

-Копію паспорту (1,2 стор. та стор. з реєстрацією місця проживання), а у випадку неспроможності згідно з медичним висновком самостійно керувати автомобілем, - також і копію паспорту члена сім'ї, якому передаватиметься право керуванняавтомобілем;

-Довідки з місця мешкання та про склад сім’ї ;

-Копію Дові дки про присвоєння Ідентифікаційн ого номера, а у випадку неспроможності згідно з медичним висновком самостійно керувати автомобілем, - також ікопію Довідки про присвоєння Ідентифікаційного номера члена сім'ї, якому передаватиметься право керування автомобілем;

-Копію посвідчення водія, а у випадку неспроможності згідно з медичними показаннями самостійно керувати автомобілем, - також ікопію посвідчення водія члена сім'ї, якому передаватиметься право керування автомобілем;

-Копію Пенсійного посвідчення ;

-Належним чином завірену копію Акту про нещасний випадок на виробництві за формою Н - 1 або копію Акту розслідування профзахворювання за формою П-4.Питання:   З якими багатопрофільними та спеціалізованими лікувально – профілактичними закладами охорони здоров’я укладені договори управлінням виконавчої дирекції Фонду в Дніпропетровській області про лікування потерпілих на виробництві?


Відповідь: Управлінням виконавчої дирекції Фонду в Дніпропетровській області укладені договори про цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілих на виробництві з:

-Комунальний заклад „Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова”;

- Комунальний заклад міська клінічна лікарня № 2 м. Дніпропетровська (опіковий центр);

- Комунальний заклад „Міська багатопрофільна клінічна лікарня № 4 м. Дніпропетровська”;

- Комунальний заклад „Міська клінічна лікарня № 16” м. Дніпропетровська (міжобласний центр хірургії кисті).

- Державна установа „Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. В. П. Філатова АМН України”.Питання: В яких санаторіях інваліди внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань можуть пройти санаторно-курортне лікування в 2011 році відповідно до профілю лікування?


Відповідь: Перелік санаторно-курортних закладів з якими укладені договори виконавчої дирекції Фонду в 2011 році:


Профіль лікування

Рекомендований курорт

І

Для лікування захворювань системи кровообігу

АР Крим, м. Євпаторія (ЗАО Волна, санаторій "Прометей")

АР Крим, смт Гургуф (санаторій "Гурзуфський")

Київська обл. (санаторій "Жовтень")

Запорізька обл. (санаторій "Нафтохімік" )

ІІ

Для лікування огранів травлення

Львівська обл. (санаторій "Прикарпаття")

Київська обл. (санаторій "Жовтень")

ІІІ

Для лікування захворювань кістково-м'язової системи

АР Крим, м. Саки (санаторій "Полтава-Крим")

АР Крим, м. Євпаторія (ЗАО Волна, санаторій "Прометей")

Дніпропетровська обл. (санаторій "Славутич")

Донецька обл. (санаторій "Слов'янський курорт")

Запорізька обл. (санаторій "Нафтохімік" )

Київська обл. (санаторій "Жовтень")

Львівська обл. (санаторій "Весна")

Одеська обл. (санаторій "Оризонт")

Херсонська обл. (санаторій "Гопри")

ІV

Для лікування захворювань нервової системи

АР Крим, смт Гургуф (санаторій "Гурзуфський")

АР Крим, смт Форос (санаторій "Південний")

АР Крим, м. Євпаторія (санаторій "Феміда")

Дніпропетровська обл. (санаторій "Новомосковський")

Запорізька обл. (санаторії "Бердянськ", "Лазурний", "Кириловка")

Київська обл. (санаторій "Жовтень")

Львівська обл. (санаторій "Весна")

Одеська обл. (санаторій "Сартус")

Херсонська обл. (санаторій "Гопри")

V

Для лікування травм і захворювань хребта та спинного мозку

АР Крим, м. Саки (санаторій "ім. Бурденка")

Донецька обл. (санаторій "Слов'янський курорт")

Для лікування захворювань органів дихання нетуберкульозного характеру

АР Крим, смт Гургуф (санаторій "Гурзуфський")

Для лікування захворювань органів дихання нетуберкульозного характеру

АР Крим, смт Лівадія (санаторій "Горний")

АР Крим, м. Євпаторія (санаторій "Прометей плюс")

Дніпропетровська обл. (санаторій "Славутич")

Запорізька обл. (санаторій "Нафтохімік" )

Київська обл. (санаторій "Жовтень")

Львівська обл. (санаторій "Східницькі карпати")

VІІ

Для лікування порушень обміну речовин і захворювань ендокринної системи

Львівська обл. (санаторій "Східницькі карпати")

VІІІ

Для лікування захворювань шкіри

Запорізька обл. (санаторії "Бердянськ", "Лазурний", "Кириловка")

ІХ

Для лікування захворювань урологічного профілю

Львівська обл. (санаторій "Східницькі карпати")

Х

Для лікування захворювань органів зору

Одеська обл. (санаторій "Аркадія")

ХІ

Для лікування наслідків опіків

Запорізька обл. (санаторії "Бердянськ", "Лазурний", "Кириловка")

 Питання: В яких закладах потерпілі мають право проходити медичну реабілітацію для відновлення їх працездатності за відповідними профілями лікування?


Перелік санаторно - курортних, реабілітаційних закладів (відділень), з якими виконавчою дирекцією Фонду укладені договори в 2011 році:


 

Реабілітаційний заклад

Профіль лікування

ВАТ "Санаторій Полтава-Крим" АР Крим, м. Саки

захворювання кістково-м'язової системи;

захворювання нервової системи.

ДП "Санаторій "Гурзуфський" , АР Крим, смт. Гурзуф

захворювання кістково-м'язової системи;

захворювання органів дихання нетуберкульозного характеру

захворювання органів не туберкульозного характеру

захворювання системи кровообігу

ВАТ "Атомпрофоздоровниця" (санаторій "Горний"), АР Крим, смт. Лівадія

захворювання кістково-м'язової системи;

захворювання нервової системи;

захворювання органів дихання нетуберкульозного характеру;

захворювання системи кровообігу.

ПП"Курорти Приазов'я" , Запорізька область, м. Бердянськ

захворювання кістково-м'язової системи;

захворювання нервової системи;

захворювання органів дихання нетуберкульозного характеру.

ДП Клінічний санаторій "Жовтень" , м. Київ, Конча-Заспа .

захворювання кістково-м'язової системи;

захворювання нервової системи;

захворювання системи кровообігу;

захворювання органів травлення.

ДП Санаторій "Славутич" ім. Б.В. Пашковського , Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ

захворювання кістково-м'язової системи;

захворювання нервової системи;

захворювання органів дихання нетуберкульозного характеру;

захворювання системи кровообігу;

порушення обміну речовин і захворювання ендокринної системи

захворювання урологічного профілю;

захворювання органів зору;

лікування наслідків опіків.

ДП "Регіональний медико-реабілітаційний центр" , Луганська область,

Красний Луч

захворювання кістково-м'язової системи;

захворювання нервової системи.

ДП "Клінічний санаторій "Карпати” , Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с.Карпати

захворювання нервової системи;

захворювання системи кровообігу;

захворювання серцево-судинної системи;

захворювання органів травлення;

порушення обміну речовин і захворювання ендокринної системи.

ВК "Санаторій "Золотий берег” , АР Крим, м.Євпаторія,

захворювання кістково-м'язової системи;

захворювання органів дихання нетуберкульозного характеру;

захворювання серцево-судинної системи;

захворювання нервової системи;

захворювання урологічного профілю;

захворювання шкіри.